Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Đọc tín hiệu từ ThingSpeak

Description: Video này nằm trong bộ video Internet of things của Robot cho mọi người. Mục tiêu của bài học là giúp các bạn đọc được tín hiệu trên nền tảng ThingSpeak.

Video này nằm trong bộ video Internet of things của Robot cho mọi người. Mục tiêu của bài học là giúp các bạn đọc được tín hiệu trên nền tảng ThingSpeak.