Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Điều khiển 2 động cơ servo

Description: Hướng dẫn cấp nguồn cho 2 động cơ servo trở lên


Chào các bạn,
Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ thuật câu dây cho 2 động cơ servo trở lên bằng breadboard
Đây là mạch điện


Giờ mình sẽ mắc điện theo mạch điện trên
Rồi nạp thử code sau
#include <Servo.h> 

Servo myservo1;  // create servo object to control servo 1 
Servo myservo2;  // create servo object to control servo 2
  


void setup() 
  myservo1.attach(2);  
  myservo2.attach(3);  

void loop() 
  for(int pos = 0; pos <= 180; pos += 1) 
  {                                  
    myservo1.write(pos);     
    myservo2.write(180-pos); 
    delay(5);                
  } 
   
}

Thử thách 1: Lập trình cho động cơ quét theo cả 2 hướng mà không bị giật cục
Thử thách 2: Lắp động cơ thứ 3 (myservo3)và lập trình quét theo chiều của động cơ 1
Thử thách 4: Lắp động cơ thứ 4 (myservo3) và lập trình quét theo chiều của động cơ 1 với số góc bằng 1/2
Thử thách 5: Lập trình cho động cơ servo 4 quét ngược chiều với động cơ 3 với số góc bằng 1/4
Thử thách 6: Lập trình để động cơ 1 quét 180 độ rồi giật lại thì động cơ 2 quay được 10 độ